Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Код ЄДРПОУ 38363979
Дистанційне навчання

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп’ютерні технології покликані стати невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп’ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням освітнього процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й закладу дошкільної освіти.

Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:

• формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;

• упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;

• інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;

• упровадження електронного документообігу.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі – це одна із самих нових та актуальних проблем у вітчизняній педагогіці.

Специфіка введення персонального комп’ютера у процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп’ютери спочатку використовуються в сім’ї, а тільки пізніше в закладі дошкільної освіти та сучасної школи  - в умовах колективного виховання.

Комп’ютер же для педагогів може стати потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп’ютера дозволить розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп’ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп’ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, вихователь - методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп’ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри.

Використання ІКТ в управлінській діяльності

1. Робота в міській освітній мережі ;

2. Розрахунок стажу роботи працівників;

3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України, тощо;

4. Створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків;

5.Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)

6. Участь у форумах, чатах, конференціях;

7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;

8. Створення портфоліо педагогічних працівників;

9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Використання ІКТ у методичній роботі

1. Оформлення ділової документації;

2.Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);

3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

4.Оформлення атестаційних матеріалів;

5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;

6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);

7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;

8. Оформлення стендів, інформаційних куточків;

9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.

11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Використання ІКТ у педагогічній роботі

1. Оформлення ділової документації;

2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;

3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик;

4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;

5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;

7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;

8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

Інтенсивний розвиток інформаційних і комп’ютерних технологій, загальна комп’ютеризація закладів дошкільної освіти, швидке збільшення парку домашніх комп’ютерів, порівняно простий доступ у світову комп’ютерну мережу Інтернет робить дуже актуальним створення спеціалізованих сайтів для дітей.

Сайт  закладу дошкільної освіти доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет - технологій. Цей інформаційний ресурс призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію закладу, педагогічний колектив, про останнім події, що відбулися. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. Тут можна дізнатися про результати інноваційної діяльності закладу, про зміцнення його матеріально-технічної бази. Окрім цього сайт ЗДО  може стати для батьків джерелом інформації навчального, методичного або виховного характеру. На сторінках сайту батьки можуть отримати інформацію про методи зміцнення здоров’я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім’ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Телекомунікації дозволять батькам у реальному режимі часу відстежувати освітній процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогом. Вирішення проблем формування професійної  компетентності педагога в умовах інформатизації сучасної освіти потребує змін змісту наявної підготовки педагогічних кадрів та створення належних організаційно-педагогічних умов для впровадження сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій в освітній процес. Саме тому вихователі – методисти повинні використовувати різні форми роботи з педагогами:

• тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;

• майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;

• педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;

• навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо. Адміністрація закладу може також організувати та провести в закладі дошкільної освіти такі конкурси:

• цифрових презентацій «Моя група»;

• електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;

• інформаційних буклетів для батьків;

• електронних групових газет тощо.

У результаті впровадження в роботу закладів  дошкільної освіти  ІКТ можна очікувати такі результати:

1. Підвищення ефективності процесу навчання.

2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.

3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.

5. Створення єдиного інформаційного середовища.

6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій.

7. Забезпечення активної участі батьків у освітньому процесі ЗДО.

8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців.

 

=========================================================================

 

"ГОВОРИМО МОВОЮ ОНЛАЙН - ОСВІТИ!"

 

 

Архівний запис — відеозапис пройдешнього вебінару. Його можна додати на сайт, розіслати колегам та учасникам, які не змогли відвідати захід, а також вигідно використати з маркетинговою метою, Це чудовий спосіб поділитися корисним контентом та надати людям можливість проглядати й вивчати його в зручний час.

Блог — особистий сайт, доступний для суспільного перегляду. Він містить регулярно оновлювані записи, етапі, чек-лісти, інфографіки, зображення, мультимедіа тощо.

Вебінар («веб» і «семінар») — онлайн-семінар, доповідь, презентація, лекція на певну тему, організована за допомогою вебтехнологій у режимі прямої трансляції. Вебінару властива головна ознака практикуму — інтерактивність. Під час вебінару лектор і слухачі мають можливість спілкуватись у чаті,

Відеоконференцзв’язок — це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох чи більше віддалених абонентів. Вони можуть обмінюватися аудіо- та відеоінформацією в реальному часі.

Відеоконференція — інформаційна технологія, яка дає змогу організовувати спілкування між групою віддалених користувачів з передачею живого зображення та звуку. Учасники відеоконференції можуть обмінюватися даними та спільно їх обробляти в реальному часі.

Відеолекція — це скорочений запис лекції, який доповнюють схемами, таблицями, фотографіями та відеофрагментами, що ілюструють матеріал лекції. Саме такі лекції — основа онлайн-курсів. Відеолекції також ефективні в дистанційному та заочному навчанні як спосіб повторення вивченого матеріалу,

Віртуальна консультація — онлайн-допомога. Найчастіше використовують користувачі курсів, щоб уточнити самостійно отримані знання завдяки віртуальному спілкуванню з викладачами.

Віртуальне тьюторство — онлайн-наставництво. Використовують, щоб скорегувати й закріпити самостійно отримані знання, а також для напрацювань навичок групової діяльності й обміну досвідом з іншими учасниками навчання, Тьютор консультує слухачів та підтримує їх зацікавленість у навчанні впродовж всього курсу; організовує роботу в інтернет-конференції групи; здійснює інтерактивний зворотний зв'язок щодо виконаних практичних завдань тощо.

Віртуальний клас — програмний продукт, що дає змогу провести групові навчальні заняття, ділові наради чи маркетингові заходи у віртуальній аудиторії. Спілкування у віртуальному класі відбувається через текстовий, голосовий і відеочат, демонстрацію текстових чи зображувальних матеріалів, спільне малювання та письмо на білій дошці.

Гейміфікація (ігрофікація) — використання ігрових прийомів у освіті. Принципи, які роблять ігри захопливими, переносять у навчання. Воно складається з досягнення невеликих і         зрозумілих цілей. За це користувачі отримують винагороду. Також діє принцип миттєвого зворотного зв'язку: студент відчуває свій прогрес, і це його мотивує.

Електронне портфоліо — колекція праць і досягнень певної людини, доступні онлайн для спільного доступу. Дає змогу продемонструвати індивідуальні досягнення чи прогрес за певний період часу, відобразити рівень отриманих знань, умінь і навичок.

Інтернет-конференція — формат наукових і науково-практичних конференцій, який дає змогу швидко знайомитися з дослідженнями та сучасними практиками в освіті. Доповіді та тези розміщують на спеціальному сайті, доступ до якого мають попередньо зареєстровані учасники. Інтернет-конференція передбачає обмін думками: учасники коментують доповіді та спілкуються як між собою, так і з доповідачами.

Інфографіка — візуальний спосіб подання інформації, даних і знань. Інфографіка дає змогу організувати складні процеси й великі обсяги даних. Цей інструмент задіює зорову й асоціативну пам’ять. За його допомогою можна розповісти історію без жодного слова,

Контент навчання — зміст курсу чи вебінару. Призначений для безпосереднього сприймання слухачем із метою навчання чи орієнтації в навчальному процесі.

Модуль навчання — частина освітньої програми чи навчальної дисципліни, Має логічну завершеність щодо встановленої мети та результатів навчання.

Освітня платформа — онлайн-сервіс, де можна зберігати навчальні матеріали, обмінюватися інформацією, виконувати та здавати завдання.

Скринкаст — запис екрана спікера для аудиторії вебінару, відео- чи офлайн-лекції. Використовують лектори, коли покроково навчають користуватися програмами чи створювати вебсторінки. Так студенти бачать кожен клік чи налаштування. Відеозахват екрана оживлює освітній процес, тому що дає змогу наочно опрацювати типові труднощі,

Форум — онлайн-платформа для організації неформального спілкування учасників навчання та викладачів. Форум відбувається у форматі обговорення актуальних тем  і         питань.

Чат, чаттер (англ. chat — балакати) — засіб обміну повідомленнями по мережі в режимі реального часу. А також це програмне забезпечення, що дає змогу організувати таке спілкування.

=================================================================================

 

 

"ОНЛАЙН-ОСВІТА: ПЕРЕВАГИ ТА КОРИСТЬ!"

 

 

Відповідно до оновленого законодавства педагоги мають підвищувати кваліфікацію кожного року. Але курси пропонують проходити один раз на п’ять років. Як бути? Звернутися до інноваційних форм роботи та обрати он лайн-курс освітнього напряму

Онлайн-освіта: переваги та користь

Як встигнути охопити нові тенденції, напрями, концепції, як вчасно опанувати інноваційні практики? Потік інформації, який отримують освітяни, перевищує можливості її опрацювати й водночас зумовлює потребу в безперервному професійному розвитку. Що робити? Не хвилюйтеся. Вивчати, запам’ятовувати й упроваджувати все одразу не потрібно. Це навіть шкідливо для вашого професійного розвитку. Ліпше зверніться до нової форми підвищення кваліфікації — онлайн-освіти.

Чому стає трендом

Освітня сфера швидко оновлюється: з’являються нові технології, форми роботи, виникають нові технічні засоби тощо. Якщо опановувати інновації за старою схемою один раз на п’ять років, то результат буде незначним. Тож потреба підвищувати кваліфікацію щорічно стала очевидною. Звісно, відвідувати багатотижневі курси з відривом від роботи не доцільно. Усі хочуть отримувати нову інформацію швидко. Час, який вони готові витратити на навчання, постійно скорочується.

Найбільшу популярність на сервісах безплатних онлайн-курсів мають лекції, які тривають протягом 6—20 хв. Це оптимальний час, коли слухач може максимально сконцентруватися на темі та засвоїти найкориснішу інформацію.

Нині ми маємо достатній вибір різноманітних дистанційних програм, тренінгів, курсів, лекторіїв, семінарів тощо. Можливість обрати не лише те, що потрібно, а й те, що цікаво, також популяризує онлайн-освіту. Тож обираймо курс до смаку та починаймо працювати.

Цифрове видавництво МСБК, яке більше 20 років видає професійні журнали для освітян, відкрило новий напрям — Вищу школу освітнього менеджменту (далі — ВШОМ). Це платформа для дистанційного онлайн-навчання, яка містить курси та навчальні програми для педагогічних працівників.

Швидкість появи нових знань та обміну інформацією надзвичайно висока. І тому отриманий у виші диплом не гарантує, що працівник буде успішним у професії та зростатиме у ній на базі отриманих знань. Відтак професійні курси для дорослих, після дипломна освіта стали популярними.

Які переваги

Одна з найпривабливіших переваг онлайн освіти — індивідуальна траєкторія навчання.  Вона дає змогу враховувати інтереси та потреби кожного слухача курсів. Він сам обирає оптимальний час і темп навчання, може повернутися до важливих тем, повторити потрібне, занотувати, скачати матеріали тощо. В онлайн-освіті приваблює те, що вивчати можна лише потрібну інформацію. Більшість дистанційних курсів мають опцію вступного тесту. Користувач проходить такий тест на початку навчання і за його результатами система пропонує індивідуальний план. Тож до вивчення будуть запропоновані лише ті теми, у яких користувач допустився помилки.

Безумовна перевага онлайн-курсів — цілодобовий та необмежений доступ до нормативно-правової бази й електронних підручників. Тому вам не потрібно додатково відшукувати інформацію в різних джерелах. Інформація систематизована та подається невеликими блоками, з якими зручно працювати.

Освітні програми ВШОМ недовготривалі — до30 годин. Відео лекції тривають не більше п’яти хвилин, а текстовий матеріал можна опрацювати за дві-три хвилини. Працювати з курсом ви маєте змогу протягом двох місяців, тож успіх гарантований.

Що ще? Ви значно економите час. На платформі онлайн-курсу виконувати завдання можна в зручний для себе час та в зручному для себе темпі з будь-якого пристрою з доступом до інтернету - телефону, планшета, ноутбука, стаціонарного комп’ютера. Можна не полишати робоче місце чи улюблений диван.

На що звернути увагу

Під час вибору звертайте увагу не лише на назву та яскраві слогани, а й на інші показники:

наявність не лише теоретичної інформації, а й практичних завдань, що стосуються конкретних аспектів професійно діяльності;

хто автори курсу і чи дійсно вони мають досвід роботи за напрямом курсу;

якість пропонованої інформації: матеріали, які подають автори курсу, мають бути унікальними й не дублювати загальновідомі факти;

актуальність інформації: зміст курсу має постійно оновлюватися, тож поцікавтеся, чи узгоджені матеріали зі змінами в законодавстві;

персональний профіль користувача має бути налаштований таким чином, щоб у кожного була змога простежити свій прогрес.

Це основні параметри, на які варто звернути увагу. Звісно, їх набагато більше і врахувати все в одній статті ми не в змозі. Тому ставтеся до вибору курсу критично, читайте відгуки та коментарі, порівнюйте схожі пропозиції тощо.

Освіта і саморозвиток — це добре. Проте, окрім користі, бажано отримати документ, який засвідчить ваш професійний розвиток. Тому перш ніж починати працювати з онлайн-курсом, поцікавтеся, що ви отримаєте наприкінці. Якщо курс якісний і сертифікований, приклади документів будуть розміщені на сайті курсу чи організації, яка його пропонує.

Усі освітні програми ВШОМ затверджені ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Тому сертифікат, який отримає випускник курсів, буде видано спільно Університетом менеджменту освіти та Цифровим видавництвом .

Онлайн-освіта, як і будь-яка інша форма роботи, потребує часу. Тому думка «я ще встигну» — оманлива. Якщо вона переважатиме, то існує висока ймовірність того, що доведеться в останні дні завершення навчання охоплювати все те, що відкладали на потім.

Як зробити онлайн-навчання приємним та цікавим

Обирайте онлайн-курс за темою, справді для вас цікавою та професійно необхідною.

Придумайте собі ритуал, що супроводжуватиме роботу. Наприклад:

придбайте гарний записник для нотаток/малюнків/ вражень;

виконуйте завдання в той самий час;

створіть робочу атмосферу — приберіть зайві предмети, закрийте непотрібні вкладення на комп’ютері;

підготуйте для себе маленькі приємні винагороди за кожну опрацьовану тему.

Виконуйте практичні та домашні завдання, запропоновані авторами курсів. Це вдосконалить ваші навички.

Влаштуйте змагання. Об’єднайтеся з колегами, складіть разом план роботи та позмагайтеся, хто краще і швидше його виконає.

Під час роботи з онлайн-курсом необхідний високий рівень самоорганізації, адже потрібно навчатися самостійно, мотивувати себе тощо. Тому від самого початку роботи з курсом розвивайте в себе навички тайм-менеджменту.

Щоб працювати з курсом було зручно, проаналізуйте, скільки часу ви готові навчатися протягом тижня. Це потрібно для того, щоб правильно обрати формат курсу:

відеокурси — запис послідовних відеоуроків. Якщо живете в режимі постійного дефіциту часу, то цей формат для вас. Робота з таким курсом дає змогу самостійно складати графік навчання, проте не передбачає зворотного зв’язку.

уроки в записі й домашні завдання з перевіркою — кожен наступний урок доступний тільки після того, як ви виконали і здали на перевірку домашнє завдання попереднього заняття. Такий формат підійде тільки тим, у кого достатньо часу не тільки на перегляд уроків і додаткових матеріалів, а й на домашні завдання;

уроки в записі, домашні завдання з перевіркою і вебінари декілька разів на тиждень — під час таких курсів ви не лише самостійно вивчаєте матеріал, а й берете участь у вебінарах, на яких отримуєте зворотний зв’язок, закриваєте прогалини у знаннях. Такий формат підійде вам, якщо впевнені, що не пропустите жодного заняття;

серія вебінарів з домашніми завданнями — під час вебінарів спікери приділяють більше часу запитанням учнів, іноді коректують план навчання. Такий формат підійде, якщо ви впевнені, що зможете відвідати всі або майже всі вебінари. І у вас буде вдосталь вільного часу для домашніх завдань.

Отже, професійний розвиток педагога залежить від нього самого. Он лайн-освіта пропонує широкий спектр напрямів. Знайти щось для себе не проблема, було б бажання. Тож змінюйте стереотипний формальний підхід до професійної самоосвіти і саморозвитку й реалізуйте тезу «навчання впродовж життя» завдяки перевагам, які надає он лайн -освіта.

З історії онлайн-освіти

Початком ери онлайн-освіти став 2011 рік. Тоді Стенфордський університет вперше запустив три масові відкриті он лайн-курси, один із яких зібрав аудиторію 160 000 слухачів.

Дехто порівнює он лайн-освіту з революцією Гутенберга, який близько 500 років тому створив друкарський верстат. Завдяки цьому відкриттю книжки стали дешевими й доступними для всіх, а знання почали поширюватися з блискавичною швидкістю. Вважають, що такий потужний потенціал впливу має і он лайн-освіта.

Першою платформою масових відкритих он лайн-курсів в Україні став громадський проект Prometheus, створений 2013 року. Зараз он лайн - освіта в Україні стрімко поширюється і кожен охочий має змогу обрати собі курс.

=============================================================================

 

 

 

 

 

 

Корисні посилання:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як організувати дозвілля дитини під час карантину?

Зараз у нас триває карантин. Зачинені всі освітні заклади і, як наслідок, батьки вимушені теж залишатися вдома. Як же батькам організувати день, щоб діти мали можливість і розважатися , і розвиватися? Дитині дошкільного віку, на відміну від школяра, потрібно допомогти організувати власну діяльність.

Насамперед дорослі мають організувати свій день так, щоб якнайменше змінити розпорядок дня дитини від розпорядку дня в дитячому закладі. Адже карантин закінчиться, і діти повернуться до звичного розміреного життя садочка. І краще, щоб малюку не прийшлося занову до нього привчатися. Батькам потрібно розуміти, що змінилося тільки місце перебування більшої частини дня дитини, а її діяльність повинна і надалі бути такою, як і була( по можливості) , або трішки змінена. Психологи радять написати на аркуші паперу або на стікерах докладний розпорядок дня і повісити його так, щоб дитина постійно його бачила. Важливо, щоб у неї були чіткі очікування з приводу того, що буде відбуватися протягом дня - коли буде час для ігор, читання і відпочинку.

День повинен починатися з гігієнічних процедур, ранкової гімнастики, сніданку. Протягом дня батьки( або інші дорослі, які будуть знаходитися з дитиною вдома) повинні організувати навчальну, ігрову, самостійну діяльність дитини. Якщо це дитина старшого дошкільного віку, то вона більш самостійна і тому контролювати самостійну діяльність не обов’язково, а з малюкам молодшого дошкільного віку потрібна допомога. Навчальну діяльність можна організувати як до обіду, так і після денного сну (денний сон теж бажано не відміняти). Програму, за якою працюють в дитячому садочку можна знайти на сайті МОН або проконсультуватися з вихователями, в програмі чітко вказані вікові особливості відповідного віку та знання з кожної освітньої лінії, які повинна отримати дитина, відповідно до вікової категорії. Цим самим батьки можуть зорієнтуватися на те, що вже знає їхня дитина і чому її ще потрібно навчити. Так, це може бути складно, бо існують різні форми та методи роботи з дошкільнятами. Але не обов’язково в домашніх умовах дотримуватися всього цього. Головне - в доступній для дитини формі пояснити матеріал, дати змогу закріпити в практичних вправах (якщо це необхідно), бажано використовувати наочний матеріал, щоб дитина краще змогла зрозуміти те, що їй пояснюють. На практиці в садочках використовують дидактичний матеріал, роздатковий, відео та аудіо записи. В наш час інформаційних технологій зробити це нескладно. З підручного матеріалу можна виготовити наочність ( матеріал для лічби, геометричні фігури, цифри, літери тощо).

Яку діяльність запропонувати дошкільнику протягом дня.

 

Ігрова

Гра завжди зацікавлює дитину. Ігрова діяльність сприяє розвитку в дитини навичок, умінь, необхідних для самообслуговування й надання допомоги дорослим. У сюжетно-рольових іграх дитина відтворює та моделює прибирання, прання, одягання, прийому їжі, одягання й роздягання на прикладі ляльки чи іншої іграшки.

Трудова

У малят є бажання самостійно виконувати деякі трудові доручення — мити посуд, накривати на стіл, підмітати. Тому дитині слід давати посильні трудові доручення.

Художньо-продуктивна

Малювання, ліплення, аплікація, конструювання - це те, що , напевно, подобається робити дитини найбільше. У цих видах художньо-продуктивної діяльності малюк має змогу втілити свої задуми та реалізувати творчі здібності, незалежно від дорослого.

Читання

Після роботи психологи радять батьками читати книги вголос разом з дітьми перед сном. Інтерактивне читання з дітьми дуже корисне для навчання мови та грамотности, розвитку уяви. Батьки повинні заохочувати своїх дітей говорити про сюжет, свої відчуття, обговорювати героїв.

Ваша здатність мотивувати дитину до навчання стане одним з найважливіших аспектів протягом наступних днів та тижнів, особливо поки ще не зрозуміло, як довго школи можуть залишатися закритими. Використовуйте час карантину для того, щоб провести більше часу з дітьми.

Зараз є багато цікавих настільних ігор, які розвивають логічне мислення, пам’ять,увагу – і це теж буде цікавим заняттям для дітей.

Ще одним цікавим заняттям для дитини буде дослідницька діяльність. Можна з дитиною провести досліди, ознайомитися з властивостями деяких матеріалів.

Можна організувати тематичні домашні вечірки або недільники (запросити двоє – троє друзів), підготувати сценарій, костюми, декорації, конкурси, призи.

Деякий час можна приділити перегляду мультфільмів та розвиваючих і пізнавальних відео на YouTube каналі.

Не ізолюйте дитину від суспільства. Підтримуйте контакт з друзями та близькими. Дитина може спілкуватися з друзями та близькими , яких ви не можете відвідати особисто, використовуйте відеочати.

7 активностей для дітей, якими вони можуть займатися самостійно

 • малювання долонями
 • викладання малюнків нитками
 • малювання зубною щіткою
 • орігамі
 • аплікації
 • написати лист своїм друзям
 • вивчити 10 нових слів

7 активностей для дітей, які можна виконувати разом з батьками

 • взяти одне в одного інтерв’ю,
 • розібрати гардероб та влаштувати показ мод
 • подивитися пізнавальний документальний фільм
 • зробити слайм
 • пограти в хрестики-нулики
 • скласти пазл
 • приготувати улюблену страву або десерт

Час для гаджетів

Щодо гаджетів, то тут батькам варто суворо контролювати екранний час дитини. Щодня виділяйте конкретний час, коли діти можуть використовувати свої гаджети: грати в ігри, дивитися мультфільми тощо.