Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Код ЄДРПОУ 38363979
Статут закладу освіти

 

 

 

 

 

 

Статут

(нова редакція)

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 «Горобинка Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (сканована версія – посилання)

 

 

 

 

 

СКАНОВАНА  ВЕРСІЯ

СТАТУТУ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЛА-САДОК) №14 «ГОРОБИНКА»

ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(в новій редакції) (ПОСИЛАННЯ)

 

 

 

 

 

ДРУКОВАНА   ВЕРСІЯ

 

 

Погоджено                                                                                     Затверджено

Відділ освіти Чорноморської міської ради                                         Рішенням Чорноморської міської ради

Одеської області                                                                             Одеської області

                                                                                                      від 27.01.2017 №187-VII

________________ В.Г. Кушнір                                                  ______________В.Я. Хмельнюк

 

 

 

СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЛА-САДОК) №14 «ГОРОБИНКА»

ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(в новій редакції)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.            Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеської області (далі - ДНЗ № 14  м. Чорноморська) створений Чорноморською міською радою Одеської області згідно з Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

1.2.    Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеської області є дошкільним навчальним закладом типу ясла-садок комунальної форми власності територіальної громади міста Чорноморська, який підзвітний і підконтрольний Чорноморській міській раді, виконавчому комітету Чорноморської міської ради та підпорядкований відділу освіти Чорноморської міської ради.

1.3.    Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеської області є правонаступником Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 "Горобинка” Іллічівської міської ради Одеської області.

1.4.       Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеської області у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, іншими законодавчими і нормативними актами Президента України, Верховної ради України і Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, Чорноморської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, наказами відділу освіти Чорноморської міської ради, також цим Статутом.

1.5.    Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеської області є юридичною особою з обмеженими правами, має в користуванні майно, печатку зі своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний код та інші атрибути юридичної особи.

1.6.    Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеської області є неприбутковим закладом.

За рішенням засновника бухгалтерський облік в дошкільному навчальному закладі здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Чорноморської міської ради.

1.7.    Контроль за дотриманням положень наявного Статуту, ефективністю використання, збереження закріпленого за дошкільним навчальним закладом майна, координацію всіх видів діяльності дошкільного навчального закладу власник здійснює в особі відділу освіти Чорноморської міської ради.

1.8.    Офіційним найменуванням дошкільного закладу є:

- повна назва: "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 "Горобинка" Чорноморської міської ради Одеської області"

- коротка назва закладу: "ДНЗ № 14  м. Чорноморська".

1.9.            Місцезнаходження Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 "Горобинка" Чорноморської міської ради Одеської області: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Парусна, 2-Г.

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ

 

2.1.Головною метою створення та діяльності Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14 Горобинка" Чорноморської міської ради Одеської області є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення їх потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку дітей.

2.2.Головним завданням дошкільного навчального закладу є :

-     реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти, визначеної Законом України „Про

дошкільну освіту”;

-       забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу. Зміст освітньої роботи в ДНЗ відповідає основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи;

-      виховання національної свідомості, історичної пам’яті, любов до України у дітей всіх національностей, які навчаються у дошкільному навчальному закладі;

-      збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, набуття ними навичок здорового способу життя;

-      створення умов для формування особистості дітей, розвитку творчих здібностей та нахилів;

-      забезпечення соціальної адаптації дітей, одержання ними необхідних знань і навичок та формування готовності продовжувати освіту;

-      дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу.

2.3.      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеської області самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначеної законодавством України та власним Статутом.

2.4.      Дошкільний навчальний заклад має право:

-      користуватися пільгами, які передбачені державою;

-      проходити в установленому порядку державну атестацію;

-      організовувати освітній процес за одним або кількома пріоритетними напрямами;

-      здійснювати навчально-виховний процес за освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах в установленому порядку;

-      визначати зміст плану роботи на навчальний рік і оздоровчий період, за умови його схвалення педагогічною радою, затвердження керівником закладу та погодження відділом освіти;

-      формувати штатний розклад за погодженням з відділом освіти, встановлювати різні форми матеріального заохочення співробітників в межах власного кошторису;

-      запрошувати до роботи спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

-      надавати додаткові освітянські послуги, які не визначені програмами, в межах гранично допустимого навантаження дитини, залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від цієї діяльності;

-      розвивати власну матеріально-технічну базу, залучати і спрямовувати кошти на її розвиток.

За погодженням з власником можуть бути визначені інші права дошкільного навчального закладу, які не суперечать діючому законодавству України.

 

3. СТРУКТУРА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ

 

3.1.      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 «Горобинка» Чорноморської міської ради Одеської області розрахований на 12 груп.

У складі - групи для дітей до трьох років і групи для дітей від трьох років до шести (семи) років, група короткотривалого перебування. Кількість вікових груп може змінюватись за рішенням засновника.

3.2.      Групи дошкільного навчального закладу комплектуються за одновіковими ознаками.

3.3.      У дошкільному закладі всі групи функціонують як групи загального розвитку дітей.

3.4.      Дошкільний навчальний заклад є закладом з денним 12-годинним режимом перебування дітей.

3.5.      Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.

3.6.Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

початок роботи закладу - 07.00 год.

закінчення роботи закладу - 19.00 год.

Щоденний графік роботи для групи короткотривалого перебування:

початок роботи - 07.00 год.

закінчення роботи - 13.00 год.

 

3.7.      Наповнюваність груп дітьми визначається згідно законодавчих і нормативних документів з урахуванням санітарних норм і правил.

3.8.      Прийом дітей до ДНЗ здійснюється протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно надати :

-         направлення в дошкільний заклад, видане відділом освіти Чорноморської міської ради;

-         медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

-         медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-         свідоцтво про народження дитини (копія)

-         для дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії територіального закладу охорони здоров'я, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний

заклад.

3.9.      За дитиною зберігається місце у ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.10. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватися;

-             за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

-             на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що визначає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

-             у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за отримане харчування дитини протягом 2-х місяців.

3.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини - за 10 календарних днів до дати відрахування.

 

4.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ

 

4.1.             Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня — оздоровчий період.

4.2.             Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.             План роботи ДНЗ схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Чорноморської міської ради.

4.4.             У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.             Навчально-виховний процес у ДНЗ здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки У країни з урахуванням вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

4.6.             Дошкільний навчальний заклад організовує та спрямовує освітній процес на загальний розвиток дітей та їх оздоровлення.

 

5.  ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

 

5.1.             Забезпечення дошкільного навчального закладу продуктами харчування здійснюється торговельною організацією, що постачає номенклатуру продуктів згідно рішення тендерного комітету, відповідно укладеного з відділом освіти Чорноморської міської ради договору.

Умови постачання продуктів контролюються зацікавленими сторонами і повинні відповідати вимогам санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2.             У дошкільному закладі встановлене триразове харчування дітей згідно норм затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

5.3.             Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

6.  МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

 

6.1.     Медичне обслуговування дітей ДНЗ № 14  м. Чорноморська здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу і територіальним закладом охорони здоров’я, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я.

6.2.     Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.     ДНЗ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1.     Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного закладу, завідувач ДНЗ, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, інженерно-технічний персонал, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.     Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом.

7.3.     За успіхи у роботі для учасників навчально-виховного процесу встановлюються форми морального і матеріального заохочення згідно зі статтями 53, 57 Закону України „ Про освіту” та Угодою між відділом освіти Чорноморської міської ради та Радою профспілки працівників закладів освіти м. Чорноморська.

7.4.     Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-      безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-      захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-      захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-      здоровий спосіб життя.

7.5.     Права батьків або осіб, які їх замінюють :

-      обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу, звертатися до відповідних органів освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-      брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-      відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-      захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.6.     Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-      своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ у встановленому порядку - до 15 числа щомісяця;

-      своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-      слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

-      поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе становлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів.

7.7.     На посаду педагогічного працівника ДНЗ приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Педагогічні працівники приймаються на роботу начальником відділу освіти Чорноморської міської ради

7.8.         Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.9.     Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу мають право:

-      на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми,

-        брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-      на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-      проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-      вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-      на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-      об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-      на захист професійної честі та власної гідності.

7.10.     Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані:

-      виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

-      дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі;

-        поважати гідність дитини та її батьків;

-      забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-      брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-      виконувати накази та розпорядження керівництва.

7.11.      Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12.      Працівники ДНЗ у відповідності до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять безоплатні медичні огляди в медичному закладі, згідно графіку, погодженого лікарнею та відділом освіти Чорноморської міської ради.

7.13.      Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14.      Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1.      Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти Чорноморської міської ради. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його керівник - завідувач.

8.2.     Завідувач ДНЗ:

8.2.1.        Призначається і звільняється з посади наказом начальника відділу освіти Чорноморської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.2.2.        Здійснює керівництво діяльністю ДНЗ, забезпечує реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ДНЗ завдань і здійснення навчальним закладом своїх функцій;

8.2.3.      Подає відділу освіти Чорноморської міської ради для затвердження структуру і штатний розпис з дотриманням чинного законодавства.

8.2.4.     Видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання.

8.2.5.        Організовує навчально-виховний процес; здійснює контроль за його ходом і результатами; за дотриманням вимог охорони дитинства і праці; відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, створює необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу.

8.2.6.     За погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції.

8.2.7.     Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання дошкільнят.

8.2.8.     Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

8.2.9.     Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання дошкільного навчального закладу. Підписує фінансові та інші офіційні документи ДНЗ, передбачені організацією бухгалтерського обліку, договори; представляє ДНЗ перед юридичними та фізичними особами.

8.2.10.     Подає начальнику відділу освіти подання про призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників ДНЗ.

8.2.11.     Призначає на посаду та звільняє з посади інженерно-технічних працівників та навчально-допоміжний персонал ДНЗ.

8.2.12.     Щороку звітує про навчально-виховану, методичну, економічну і фінансово- господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.2.13.     Забезпечує під час ведення діловодства дотримання вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі, одержання згоди фізичних осіб на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення) персональних даних фізичних осіб, які є працівниками дошкільного закладу.

8.3.     У дошкільному навчальному закладі утворюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.

8.3.1.     До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти дошкільного закладу.

До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, а також можуть бути запрошеними з правом дорадчого голосу представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

8.3.2.     Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ.

8.3.3.     Педагогічна рада закладу :

-      розглядає питання навчально-виховного процесу в ДНЗ та приймає відповідні рішення;

-      організує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-      приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

8.3.4.     Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 засідання на рік.

8.4.           Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

8.4.1.     Кількість учасників загальних зборів колективу: від працівників ДНЗ - всі члени трудового колективу; від батьків - по одному представнику від кожної дитини.

Термін їх повноважень становить 5 років.

8.4.2.     Рішення загальних зборів колективу приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.4.3.     Загальні збори :

-      приймають Статут ДНЗ, зміни і доповнення;

-      обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

-      заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-      розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ;

-      затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.

8.1.     У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу.

8.5.1.  До складу ради ДНЗ обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.5.2.  Кількість засідань ради визначається за потребою.

8.5.3.Засідання ради ДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.5.4.  Рада ДНЗ організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1.     Майно ДНЗ №14 м. Чорноморська складають основні фонди (земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики), а також інші цінності, які є власністю територіальної громади міста Чорноморська, вартість яких відображається у відповідній документації централізованої бухгалтерії відділу освіти Чорноморської міської ради.

9.2.     Майно належить ДНЗ на правах користування, відповідно до діючого законодавства, Статуту ДНЗ та прийнятого засновником рішення про організацію централізованого бухгалтерського обліку в навчальних закладах м. Чорноморська, що підпорядковані відділу освіти Чорноморської міської ради.

9.3.     ДНЗ відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами та несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх раціонального використання та охорони.

9.4.     Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ДНЗ проводиться за рішенням засновника лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ДНЗ внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

10.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1.    Джерелом фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

-      міського бюджету в межах затвердженого кошторису відділу освіти Чорноморської міської ради на утримання дошкільних навчальних закладів;

-      батьків, або осіб, які їх замінюють;

-      добровільні пожертвування й цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші

надходження, не заборонені законодавством.

10.2.       Дошкільний навчальний заклад за погодженням із відділом освіти Чорноморської міської ради має право:

-      придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-      отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-      здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним і фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

10.3.     Статистична звітність про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.       Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Чорноморської міської ради.

 

11.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1.    Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється завідуючим ДНЗ, засновником та відділом освіти Чорноморської міської ради.

11.2.    Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3.     Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником ДНЗ відповідно до чинного законодавства.

 

12.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1.     Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного навчального закладу приймає засновник - Чорноморська міська рада. Реорганізація дошкільного навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним навчальним закладом.

12.2.     Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникові.

12.3.    У випадку реорганізації, права та зобов’язання дошкільного навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

    

  Секретар міської ради                                         О.Р.Боровська